JOAn säännöt

 


 


 
 
1 §       
 
Yhdistyksen nimi on Aikuisoppilaitosten toimihenkilöliitto ATL ry, Vuxenpedagogiska institutens funktionärförbund ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.
 
 
2 §       
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yksityisten aikuisoppilaitosten palveluksessa olevien yhdyselimenä, edustaa jäseniä ja valvoa heidän oikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etujaan sekä edistää alan ammatillista järjestäytymistä.
 
 
3 §       
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 
a)    Tekee esityksiä ja aloitteita
b)   Käy neuvotteluja paikallistyönantajan kanssa ja tekee tarvittaessa sopimuksia
c)    Antaa lausuntoja
d)   Järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu-, virkistys- ja koulutustilaisuuksia
e)    Harjoittaa tiedotustoimintaa jäsenilleen työ- ja järjestöelämään liittyvistä asioista
f)      Pitää yhteyttä muihin alan ammattiyhdistyksiin.
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 
a)    kerää jäsenmaksuja
b)   voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
c)    voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
d)   voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, kuten arvopapereita.
 
 
 
 
4 §
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat päästä näiden sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetut henkilöt.
 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenyyden alkamis-päivä on se päivä, jolloin hakija on allekirjoittanut hakemuksensa.
 
Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus ratkaisee täyttääkö jäseneksi pyrkivä jäseneksi pääsemisen ehdot.
 
Jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä. Ylimääräinen jäsenmaksu määräytyy samoin perustein kuin varsinainen jäsenmaksu ja se voi olla enintään kaksi kertaa varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.
 
Eläkkeelle siirtyvä jäsen voi halutessaan säilyä yhdistyksessä eläkeläisjäsenenä.
 
Eläkeläisjäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous.
 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 
 
5 §
 
Jäsen on oikeutettu saamaan yhdistykseltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkaustaan ja palvelussuhteen ehtojaan koskevissa asioissa.
 
Jäsen on oikeutettu saamaan kaikki muut yhdistyksen jäsenilleen hankkimat jäsenedut tämän päätösten mukaisesti.
 
Eläkeläisjäsen ei voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä eikä hänellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
 
 
 
6 §
 
Jäsenen tulee toimia yhdistyksen sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti sekä pyrkiä edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä.
 
Jäsenen tulee säännöllisesti suorittaa jäsenmaksunsa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaan.
 
Jäsenen tulee ilmoittaa yhdistykselle jäsenrekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset.
 
 
7 §
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai ilman yhdistyksen hallituksen hyväksymää syytä jättää yhdistykselle tulevan jäsenmaksunsa määräajassa suorittamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä.
 
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Eronnut tai erotettu jäsen menettää oikeutensa ja edustuksensa yhdistyksessä.
 
 
 
 
8 §
 
Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttää yhdistyksen kokous.
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus voi määrättyjen asioiden hoitamista varten asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.
 
 
9 §
 
Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään joka vuosi kesä-syyskuussa.
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen jäsenistä erityisesti nimettyä asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
 
Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä kun vaatimus on hallitukselle esitetty.
 
Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.
 
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
 
Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät kokouksessa käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille kirjeitse tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
 
Muu asia voidaan ottaa kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain siinä tapauksessa, että hallitus tekee siitä kokouksen alussa esityksen ja että erimielisyyden sattuessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.
 
Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos joku jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä ja sitä kannatetaan, on sellainen toimitettava.
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei yhdistyslaista tai näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa ja äänestettäessä suljetuin lipuin, jolloin arpa ratkaisee.
 
Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.   hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena
2.   tilinpäätös ja tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus
3.   tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
4.   toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, jäsenmaksujen suuruuden ja mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun määrääminen sekä maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset
5.   puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi
6.   hallituksen varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali erovuoroisten tilalle
7.   kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
8.   muut kokouskutsussa tai sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat.
 
 
10 §
 
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 
Hallituksen jäsenet tulee pyrkiä valitsemaan siten, että hallitus mahdollisimman tasapuolisesti edustaa eri ammattiryhmiä.
 
Puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valitaan kolmeksi yhdistyksen toimintavuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain yksi kolmasosa (1/3) erovuorossa. Hallituksen jäseniä ensimmäisen kerran valittaessa määrätään erovuorossa olevat arvalla. Henkilökohtaisen varajäsenen erovuoroisuus määräytyy varsinaisen jäsenen mukaan.
 
Mikäli jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 
Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Jos hallituksen jäsen ei täytä tätä edellytystä, on hänen erottava hallituksen jäsenyydestä.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen kokouksen jälkeen I ja II varapuheenjohtajan.
 
Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta asettamiensa toimielinten jäsenet.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun yhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) sen jäsenistä on läsnä.
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys hallituksessa on avoin, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa arpa ratkaisee.
 
Hallituksen tehtävänä on mm.
 
1.   johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan
2.   päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta
3.   valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
4.   huolehtia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
5.   laatia toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
6.   pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta
7.   ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista
8.   edustaa yhdistystä ilman eri valtuutusta sekä valvoa yhdistyksen oikeutta oikeudenkäynneissä ja muissa asioissa
9.   nimetä tarvittaessa henkilöt edustamaan yhdistystä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty
10.hoitaa jäsenyyksistä johtuvat velvoitteet
11.ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseksi.
 
 
 
 
11 §
 
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös- ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.
 
Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuksestaan tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.
 
 
12 §
 
Työtaisteluun voidaan ryhtyä yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Tällöin vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
 
13 §
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi (2) puheenjohtajaa yhdessä tai joku puheenjohtajista yhdessä sihteerin kanssa.
 
 
14 §
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä maininta ja jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
 
 
15 §
 
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden vähintään 30 päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätökset. Kummassakin kokouksessa on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannatettava.
 
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus, sitten kun velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
 
 
            __________________________________________
 
 
Säännöt hyväksytty varsinaisessa liittokokouksessa 02.08.2004  ja merkitty yhdistysrekisteriin 17.06.2005