Toimintasuunnitelma

 

 

YHDISTYKSEN MISSIO ELI PERUSTEHTÄVÄ

 

JOA kokoaa yhteen kansanopistoissa sekä muualla opetusalalla kuten ammattikorkeakouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa toimessa olevat henkilöt. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyselimenä ja kehittää heidän palkkaus- ja muita työehtojaan. Yhdistys edistää jäsentensä oikeudellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja.

 

YHDISTYKSEN VISIO ELI TAVOITETILA

 

JOA on työelämän haasteisiin vastaava kehittynyt ja joustava organisaatio. JOA edistää opetusalan edunvalvontaa: puuttuu aktiivisesti havaitsemiinsa epäkohtiin, tukee monipuolisesti jäsentensä hyvinvointia ja tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.

 

TOIMINTATAVAT

 

Tavoitteensa toteuttamiseksi JOA osallistuu neuvottelu- ja sopimustoimintaan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n kautta, tekee aloitteita, harjoittaa tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä alan järjestöihin, työnantajapuoliin ja viranomaisiin sekä toimii myös muilla tavoin jäsentensä hyväksi sekä työpaikoilla että valtakunnallisesti.

 

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

 

·        Jäsenkunnan aseman, etujen ja työehtojen turvaaminen

·        Jäsenten työehtojen kehittäminen ja sopimusten noudattamisen edistäminen

·        Jäsenmäärän kasvattaminen

·        Jäsenten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen

·        Liiton näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen

·        Järjestöllisen yhteistyön kehittäminen

 

KEINOT PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISEKSI

 

 

1.   Jäsenkunnan aseman, etujen ja työehtojen turvaaminen

-         seuraamme valppaasti järjestöllistä toimintaympäristöä ja reagoimme muutoksiin

-         pidämme aktiivisesti yhteyttä Jytyn luottamusmiehiin JOA:n jäsenten työpaikoilla

-         teemme yhteistyötä Jytyn aluetoimistoihin ja paikallisyhdistysten 

          pääluottamusmiehiin

 

2.   Jäsenten työehtojen kehittäminen ja sopimusten noudattamisen edistäminen

-         vaikutamme aktiivisesti jäsenyhdistyksenä Jytyn hallinnossa

-         valmistelemme ja kokoamme liiton sopimustavoitteet esitettäväksi eteenpäin

          neuvottelijoille

-         osallistumme tes -neuvotteluihin Jytyn neuvottelijoiden välityksellä

-         tuemme Jytyn luottamusmiehiä ja paikallista edunvalvontatoimintaa JOA:n jäsenistön

          työpaikoilla

-         pidämme yhteyttä paikallistyönantajiin

-         pidämme yhteyttä työnantajaliittoon sekä muihin yksityisen opetusalan

          työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöihin Jytyn lisäksi

-         palvelemme jäseniä oma toimiston kautta

-         Jytyssä yksityissektorin lakimies ja neuvottelijat ovat perehtyneet yksityisen

          opetusalan asioihin

 

3.   Jäsenmäärän kasvattaminen

-         jatkamme jäsenhankintakampanjaa kehittäen samalla uusia jäsenhankinnan

          muotoja

-         tehostamme kohdennettua jäsenhankintaa

-         kartoitamme jäsenhankinnan laajentamisen mahdollisuutta muihin yksityisiin

          oppilaitoksiin

 

4.   Jäsenten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen

-         tiedotamme hyvistä käytännöistä jäsentiedotteilla ja sähköisesti

-         tarjoamme koulutusmahdollisuuksia työssä jaksamisessa

-         tarjoamme jäsenille lomailumahdollisuuksia ja tuemme heidän omatoimista

          lomailuaan

-         pidämme yhteyttä työpaikkojen työsuojeluvaltuutettuihin

-         työpaikka kiusaamisen ennalta ehkäisy

 

5.   Liiton näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen

-         pidämme yhteyttä sidosryhmiin ja työnantajiin

-         tiedotamme jäsentiedotteilla ja sähköisesti sekä Jyty -lehdessä

-         huomioimme tiedottamisessa myös ruotsinkieliset jäsenet

-         olemme läsnä esim. Kansanopistoyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa

-         kannustamme jäsenistöä osallistumaan Jytyn eri tapahtumiin

-         lisäämme yksityisen opetusalan näkyvyyttä ja painoarvoa Jytyn sisällä

 

6.   Järjestöllisen yhteistyön kehittäminen

-         jatkamme yhteistyötä muiden Jytyn valtakunnallisten yhdistysten kanssa

-         jäsenemme edustavat meitä aktiivisesti Jytyn luottamuselimissä